Regulamin - sklep21

Przejdź do treści

Regulamin serwisu sklep21.pl

 
1. DEFINICJE
 
Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:
 
1.1. HASŁO – ciąg znaków alfanumerycznych konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta, ustalany samodzielnie przez Klienta podczas procesu Rejestracji.
1.2. KLIENT – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, a która zamierza zawrzeć lub zawarła Umowę sprzedaży lub umowę o świadczenie Usługi elektronicznej.
1.3. KODEKS CYWILNY – ustawa Kodeks cywilny z dn. 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze
zm.).
1.4. KONSUMENT – osoba fizyczna, dla której zawarcie Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi elektronicznej nie jest związane bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
1.5. KONTO (KONTO KLIENTA) – podstrona Serwisu, w ramach której gromadzone są między innymi informacje o Zamówieniach Klienta.
1.6 UŻYTKOWNIK osoba, która dokonała Rejestracji Konta w sposób wskazany w Regulaminie lub otrzymała dostęp do Konta przez Administratora Serwisu.
1.7. PRODUKT – rzecz ruchoma dostępna w Panelu zmówień będąca przedmiotem Umowy sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
1.8. REGULAMIN – niniejszy regulamin Serwisu.
1.9. REJESTRACJA – jednorazowa czynność polegająca na utworzeniu przez Klienta Konta, dokonana z wykorzystaniem formularza rejestracyjnego udostępnionego przez Usługodawcę na stronie.
1.10. SERWIS INTERNETOWY – serwis internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem www.sklep21.pl, za pośrednictwem którego Klient może zawrzeć Umowę sprzedaży lub umowę o świadczenie Usługi elektronicznej.
1.11. SPRZEDAWCA – Serwis internetowy www.sklep21.pl prowadzony jest przez firmę Sladek Sky IDEA Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością z siedzibą 47-224 Kędzierzyn-Koźle, ul. Piotra Skargi 23,
REGON: 161572875
NIP 749 20 90 968
KRS 0000497178
Adres poczty elektronicznej: sekretariat@sstg.pl
Numer telefonu: (+48) 577 185 100 (opłata jak za połączenie standardowe według cennika właściwego operatora).
1.12. STRONA (UMOWY) – Usługodawca, Sprzedawca lub Klient.
1.13. UMOWA SPRZEDAŻY (UMOWA) – umowa sprzedaży Produktu w rozumieniu Kodeksu cywilnego zawierana za pośrednictwem Serwisu internetowego.
1.14. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu internetowego.
1.15. USŁUGODAWCA – Firma Sladek Sky IDEA Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością z siedzibą 47-224 Kędzierzyn-Koźle, ul. Piotra Skargi 23
REGON: 161572875
NIP 749 20 90 968
KRS 0000497178
Adres poczty elektronicznej: sekretariat@sstg.pl
Numer telefonu: (+48) 577 185 100 (opłata jak za połączenie standardowe według cennika właściwego operatora).
1.16. Sladek Sky Technology GROUP - Polska – nazwa handlowa usługodawcy.
1.17. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży Produktu i określające istotne jej warunki.

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE
2.1. Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu oraz z oferowanych przez Sprzedawcę towarów i usług, jak również określa zakres praw i obowiązków Sprzedawcy i Użytkownika.
2.2. Właścicielem Serwisu oraz podmiotem świadczącym Usługi wskazane w Regulaminie jest Sprzedawca.
2.3. Dostęp do Konta i Usług oferowanych przez Serwis mają tylko i wyłącznie Użytkownicy, którzy dokonali Rejestracji Konta w sposób wskazany w Regulaminie lub otrzymali dostęp do Konta przydzielony przez Administratora Serwisu.
2.4. Warunkiem korzystania z Serwisu oraz z Usług świadczonych przez Sprzedawcę jest zapoznanie się z treścią Regulaminu oraz wyrażenie przez Użytkownika zgody na warunki określone w Regulaminie.
2.5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo ograniczenia dostępu do wybranych Usług oferowanych za pośrednictwem Serwisu dla Użytkowników, którzy nie spełnią określonego przez Sprzedawcę warunku lub warunków. Zastrzeżenia dotyczące możliwości skorzystania z wybranych Usług będą każdorazowo zamieszczane na stronach internetowych Serwisu.
2.6. Sprzedawca ma prawo powierzyć bieżącą obsługę Serwisu osobie trzeciej, na co Użytkownik niniejszym wyraża zgodę poprzez zaakceptowanie treści Regulaminu.
2.7. Minimalne wymagania techniczne systemu komputerowego, z którego Użytkownik chce korzystać z Serwisu:
a/ Procesor 1000 MHz
b/ Pamięć RAM: 512 MB
c/ Podłączenie do Internetu
d/ Przeglądarka: wspierająca HTML5, CSS3 i JavaScript, z włączoną obsługą Cookie, jak i za pomocą urządzeń mobilnych wyposażonych w przeglądarkę internetową.
2.8. Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby transmisja danych za pomocą Internetu w ramach korzystania z Usług była bezpieczna tzn., aby przesyłane informacje zostały przesłane z zachowaniem poufności, całości i kompletności przesyłanych danych.
2.9. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne w sprzęcie komputerowym, z którego korzysta Użytkownik, a które uniemożliwiają Użytkownikowi korzystanie z Serwisu i oferowanych za jego pośrednictwem Usług.
 
3. ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH
3.1. W ramach Serwisu Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usług elektronicznych w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
3.2. Świadczenie przez Usługodawcę Usług elektronicznych jest bezpłatne.
3.3. Warunki zawierania umów o świadczenie Usług elektronicznych:
3.3.1. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta Klienta w Serwisie zostaje zawarta w momencie dokonania Rejestracji.
3.3.1.1. Do dokonania Rejestracji niezbędne jest podanie w formularzu rejestracyjnym następujących danych przez Klienta: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu,  miejscowość wraz z kodem pocztowym), adres e-mail, numer telefonu kontaktowego oraz Hasło.
3.3.2. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na udostępnianiu interaktywnego formularza umożliwiającego złożenie Zamówienia w Serwisie zostaje zawarta w momencie rozpoczęcia korzystania z powyższej Usługi.
3.4. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta Klienta w Serwisie jest zawierana na czas nieoznaczony.
3.5. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na udostępnieniu interaktywnego formularza umożliwiającego złożenie Zamówienia w Serwisie jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia.
3.6. Warunki rozwiązywania umów o świadczenie Usług elektronicznych:
3.6.1. Klient może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi elektronicznej zawartą na czas nieoznaczony w każdym czasie i bez wskazania przyczyn, z zachowaniem 7–dniowego terminu wypowiedzenia.
3.6.2. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi elektronicznej zawartą na czas nieoznaczony w wypadku, gdy Klient obiektywnie rażąco lub uporczywie narusza Regulamin, w szczególności, gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym. Naruszenie Regulaminu musi mieć charakter obiektywny i bezprawny. Wypowiedzenie może być złożone po bezskutecznym, co najmniej jednokrotnym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń z wyznaczeniem stosownego terminu. Rozwiązanie umowy następuje w takim wypadku z zachowaniem 14 – dniowego okresu wypowiedzenia.
3.6.3. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi elektronicznej zawartej na czas nieoznaczony przez którąkolwiek ze Stron nie narusza praw lub świadczeń nabytych przez Strony w czasie trwania umowy.
3.6.4. Niezależnie od powyższych postanowień Strony mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia Stron.

4. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY
4.1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do modyfikowania technicznego sposobu realizacji Usług, stosownie do zakresu i warunków wynikających z posiadanych uprawnień, a także odpowiednio do posiadanych możliwości technicznych.
4.2. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i w związku ze świadczonymi Usługami, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych Usług.
4.3. Użytkownik zobowiązany jest w szczególności do:
a/ korzystania z Serwisu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń;
b/ niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w Serwisie niezamówionej informacji handlowej, podejmowanie czynności informatycznych lub wszelkich innych mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Użytkownika;
c/ korzystania z Serwisu w sposób zgodny z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz postanowieniami Regulaminu;
d/ niedostarczania i niezamieszczania w Serwisie treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa;
e/ korzystania z Serwisu w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Użytkowników oraz dla Sprzedawcy, z poszanowaniem ich dóbr osobistych (w tym prawa do prywatności) oraz wszelkich przysługujących im praw, w tym do praw własności intelektualnej;
f/ korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Serwisu jedynie w zakresie własnego użytku wewnętrznego i osobistego. Wykorzystywanie treści w innym zakresie jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie wyraźnej zgody udzielonej przez osobę uprawnioną; w przypadku cytowania lub publikowania danych uzyskanych w związku ze świadczeniem Usługi przez Sprzedawcę, Użytkownik jest zobowiązany każdorazowo podawać źródło pochodzenia pozyskanych danych.
4.4. Sprzedawca nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności z tytułu naruszenia praw osób trzecich oraz wyrządzenia jakiejkolwiek szkody osobom trzecim na skutek oraz w związku z działaniami prowadzonymi przez Użytkownika przy wykorzystaniu danych zebranych przez Użytkownika w związku ze świadczonymi Usługami.
4.5. Sprzedawca nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści uzyskane w trakcie świadczenia Usługi na rzecz Użytkownika oraz szkody wyrządzone przez nie.
4.6. Użytkownik jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Sprzedawcę o każdym przypadku naruszenia jego praw w ramach korzystania przez niego z Serwisu, jak również o jakimkolwiek przypadku naruszenia zasad określonych w Regulaminie.
4.7. Sprzedawca może pozbawić Użytkownika prawa do korzystania z Serwisu, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Serwisu lub Usług oferowanych przez Sprzedawcę, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Użytkownika Regulaminu, a w szczególności gdy Użytkownik:
a/ podał w trakcie Rejestracji w Serwisie dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich;
b/ dopuścił się za pośrednictwem Serwisu naruszenia dóbr osobistych, w szczególności dóbr osobistych innych Użytkowników;
c/ dopuścił się innych zachowań, które zostaną uznane przez Sprzedawcę za zachowania naganne, niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet, za sprzeczne z celami utworzenia Serwisu lub godzące w dobre imię Sprzedawcy.
4.8. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania z Serwisu, nie może dokonać powtórnej Rejestracji bez uprzedniej zgody Sprzedawcy.
4.9. Właściciel Konta może w każdym czasie dostępności Serwisu żądać usunięcia Konta, przy czym w takim przypadku wszystkie informacje umieszczone w Serwisie będące powiązane z Kontem Użytkownika również zostaną usunięte. Usuwając Konto Użytkownik zrzeka się dalszego korzystania z wszelkich Usług opłaconych w Serwisie w tym rabatów udzielonych Użytkownikowi w ramach wcześniej dokonanych zakupów przez Użytkownika.
4.10. Sprzedawca dopuszcza również możliwość nawiązania dodatkowej współpracy z zarejestrowanym Użytkownikiem proponując mu zawarcie odrębnej umowy lub umów o świadczenie dodatkowych usług.
 
 
5. DOSTAWA
5.1. Sprzedawca jest uprawniony do czasowej przerwy w działaniu Serwisu i świadczonych przez niego Usług z przyczyn technicznych.
5.2. Sprzedawca dołoży najwyższej staranności, aby przerwy techniczne miały miejsce w godzinach nocnych i trwały możliwie najkrócej.
5.3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności wobec Użytkowników za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usług z przyczyn leżących po stronie osób trzecich (w tym operatorów sieci telekomunikacyjnych) oraz spowodowanych działaniami siły wyższej.
 
6. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
6.1. Administratorem danych osobowych jest firma Sladek Sky IDEA Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością z siedzibą 47-224 Kędzierzyn-Koźle, ul. Piotra Skargi 23
REGON: 161572875
NIP 749 20 90 968
KRS 0000497178
Adres poczty elektronicznej: sekretariat@sstg.pl
Numer telefonu: (+48) 577 185 100 (opłata jak za połączenie standardowe według cennika właściwego operatora).
6.2. Administrator danych, na podstawie stosownych umów pisemnych, zawartych zgodnie z art. 31 Ustawy o ochronie danych osobowych, może powierzyć przetwarzanie danych osobowych innemu podmiotowi, co nie wyłącza odpowiedzialności administratora za przestrzeganie przepisów Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.). Jednocześnie administrator danych oświadcza, iż powierzone mu dane osobowe są chronione zgodnie z ww. Ustawą w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób niepowołanych.
6.3. Dane osobowe przetwarzane są przez administratora danych w celu realizacji zamówień składanych za pośrednictwem Serwisu internetowego sklep21.pl, obsługi procesu rejestracji i logowania do Konta Klienta oraz przesyłania na wskazany adres poczty elektronicznej zamówionych informacji handlowych (newsletter).
6.4. Każda osoba, której przetwarzane dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, uzupełniania oraz prawo żądania zaprzestania ich przetwarzania i ich usunięcia.
 
7. RODO
7.1. Administratorem danych osobowych jest firma Sladek Sky IDEA Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością z siedzibą 47-224 Kędzierzyn-Koźle, ul. Piotra Skargi 23
REGON: 161572875
NIP 749 20 90 968
KRS 0000497178
Adres poczty elektronicznej: sekretariat@sstg.pl
Numer telefonu: (+48) 577 185 100 (opłata jak za połączenie standardowe według cennika właściwego operatora).
7.2. Dane osobowe przetwarzane są przez administratora danych w celu realizacji zamówień składanych za pośrednictwem sklepu internetowego sklep21.pl, obsługi procesu rejestracji i logowania do Konta Klienta oraz przesyłania na wskazany adres poczty elektronicznej zamówionych informacji handlowych (newsletter).
7.3. Masz prawo dostępu do Twoich danych, ich poprawiania, żądania ich usunięcia, prawo ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, co do przetwarzania Twoich danych osobowych i prawo ich przenoszenia. Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi.
7.3. Przysługuje Ci prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.
 
8. PŁATNOŚĆ
8.1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności przedstawione na stronie:
http://sklep21.pl/formy-platnosci.html
8.2. W wypadku Klientów niebędących jednocześnie Konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części.
8.3. Operatorem kart płatniczych jest PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 182, krajowa instytucja płatnicza, nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do Rejestru usług płatniczych pod numerem IP1/2012, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, o kapitale zakładowym w wysokości 4.000.000 PLN, w całości opłaconym, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 779-23-08-495, REGON 300523444.

9. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
9.1. Klient będący jednocześnie Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży lub umowę o świadczenie Usługi elektronicznej, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni lub powiadamiając obsługę sklepu pod adresem biuro@sklep21.pl. Powyższe uprawnienie może zostać zrealizowane też przez Konsumenta poprzez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu na adres firmy tj. Sladek Sky IDEA Sp. z o.o. 47-224 Kędzierzyn-Koźle ul. Piotra Skargi 23E.
9.2. Termin czternastodniowy, w którym Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi elektronicznej, liczy się od dnia wysłania Produktu w przypadku Umowy sprzedaży, a gdy umowa dotyczy świadczenia Usługi elektronicznej – od dnia jej zawarcia.
9.3. W razie odstąpienia od umowy Umowa sprzedaży lub umowa o świadczenie Usługi elektronicznej jest uważana za niezawartą, a Klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co Strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, nieuszkodzonym oraz w oryginalnym nierozpakowanym opakowaniu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu do umowy. Koszt przesłania towaru do sprzedawcy ponosi Klient. Jeżeli Konsument dokonał jakichkolwiek przedpłat, należą się od nich odsetki ustawowe od daty dokonania przedpłaty.
9.4. Sprzedawca dokona zwrotu sumy równej kwocie zakupu na wskazany przez Konsumenta numer rachunku bankowego.
9.5. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadku zwrotu towaru po usunięciu przez konsumenta jego oryginalnego opakowania lub innego uszkodzenia przedmiotu umowy w taki sposób, iż nie nadawałby się do powtórnej sprzedaży.
9.6. Przy odbiorze przesyłki z zamówionym Towarem, Klient powinien sprawdzić przesyłkę i w przypadku stwierdzenia:
a/ uszkodzenia mechanicznego zawartości przesyłki,
b/ niekompletności przesyłki,
c/ niezgodności zawartości przesyłki z zamówieniem,
Klient jest uprawniony do odmowy przyjęcia przesyłki. W takim przypadku Klient powinien niezwłocznie powiadomić Usługodawcę o zaistniałej sytuacji w celu przygotowania nowej dostawy. Jeśli Klient nie sprawdzi zawartości przesyłki przy obecności kuriera, Klient traci możliwość żądania wymiany towaru lub ponownego wysłania produktów zgodnych z pierwotnym zamówieniem.
 
10. REKLAMACJE
10.1. Wszelkie reklamacje związane ze świadczeniem Usług przez Sprzedawcę oraz pytania dotyczące użytkowania Serwisu należy przesyłać na adres poczty elektronicznej sekretariat@sstg.pl lub na adres korespondencyjny: Sladek Sky IDEA Sp. z o.o., 47-224 Kędzierzyn-Koźle ul. Piotra Skargi 23E z dopiskiem „Reklamacja”.
10.2. Reklamacja powinna zawierać w swej treści: imię i nazwisko – w przypadku osoby fizycznej lub firmę – w przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niebędącej osobą prawną, której ustawa przyznaje osobowość prawną, Login Użytkownika jego dokładny adres zamieszkania lub siedziby, ewentualnie adres korespondencyjny, jeśli jest różny od adresu zamieszkania lub siedziby, oraz adres poczty elektronicznej podany podczas Rejestracji, jako również dokładny opis i powód reklamacji.
10.3. Reklamacje będące następstwem niestosowania się do treści Regulaminu nie będą przez Sprzedawcę rozpatrywane.
10.4. Sprzedawca rozpatrzy reklamację w ciągu 7 dni roboczych od dnia jej otrzymania oraz poinformuje niezwłocznie Użytkownika, za pomocą poczty elektronicznej, o sposobie jej rozpatrzenia. W sytuacji, gdy podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia Sprzedawca zwróci się, przed rozpatrzeniem reklamacji, do składającego reklamację o jej uzupełnienie. Czas udzielania dodatkowych wyjaśnień przez Użytkownika przedłuża odpowiednio okres rozpatrywania reklamacji.
10.5. Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę jest ostateczne.
10.6. Wszelkie inne powiadomienia, uwagi i pytania dotyczące funkcjonowania Serwisu można kierować pocztą elektroniczną na adres sekretariat@sstg.pl.
11. POSTANOWIENIE KOŃCOWE
11.1. Umowa sprzedaży jest zawierana w języku polskim.
11.2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, w tym Kodeksu cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. Nr 22, poz. 271 ze zm.); Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
11.2.1. Wybór prawa polskiego nie pozbawia Konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy, na mocy prawa, jakie byłoby właściwe w braku wyboru, tj. prawa państwa, w którym Konsument ma miejsce zwykłego pobytu, a Sprzedawca wykonuje swoją działalność gospodarczą lub zawodową w państwie, w którym Konsument ma miejsce zwykłego pobytu; lub w jakikolwiek sposób kieruje taką działalność do tego państwa lub do kilku państw z tym państwem włącznie; a umowa wchodzi w zakres tej działalności.
11.3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu ze względu na następujące ważne przyczyny: (Uwaga – zmiana może dotyczyć podwyżki cen przez producenta, co wiąże się ze zmianą cen na Serwisie www.sklep21.pl, zmiana kursów walut, itp). Zmieniony Regulamin wiąże Klientów jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 Kodeksu cywilnego (tj. Klient został prawidłowo powiadomiony o zmianach) i Klient nie wypowiedział umowy o charakterze ciągłym w terminie 14 dni. Zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw lub świadczeń nabytych Klientów, w szczególności nie będą miały wpływu na złożone lub realizowane Zamówienia i zawarte Umowy sprzedaży, które realizowane będą na zasadach dotychczasowych. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Konsument ma prawo odstąpienia od umowy.
11.4. Klienci mogą uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Serwisu internetowego oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk. Aktualny Regulamin Serwisu internetowego jest dostępny pod adresem: http://sklep21.pl/regulamin.html oraz jest dostarczany nieodpłatnie Klientowi (drogą elektroniczną) na każde jego żądanie.
11.5. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy sprzedaży i umowy o świadczenie Usługi elektronicznej następuje poprzez (1) udostępnienie Regulaminu na stronach wskazanych w pkt. 9.4 oraz (2) przesłanie Klientowi wiadomości e-mail.
11.6. Spory powstałe pomiędzy Usługodawcą - Sprzedawcą a Klientem, który jest jednocześnie Konsumentem zostają poddane właściwym sądom powszechnym. Spory powstałe pomiędzy Usługodawcą - Sprzedawcą a Klientem, który nie jest jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy lub Sprzedawcy.
11.7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.12.2018 r.
 
Pozdrawiamy,
zespół sklep21.pl
Wróć do spisu treści